Klokkenluidersregeling

Onze zogeheten klokkenluidersregeling zorgt dat personen van binnen of buiten onze organisatie zonder gevaar voor hun rechtspositie (vermeende) onregelmatigheden binnen of buiten de organisatie aan de orde kunnen stellen. Deze regeling heeft als doel dat klachten worden vastgelegd, vertrouwelijk en tijdig worden behandeld en dat de onregelmatigheden waarover wordt geklaagd, indien gegrond, tijdig worden afgehandeld door het nemen van passende maatregelen.

 

Artikel 1 Definities

• Melder: degene die, al dan niet in dienst van Accountantskantoor Harte, werkzaamheden verricht voor Accountantskantoor Harte en een Misstand onder deze regeling meldt.
• Accountantskantoor Harte : de eenmanszaak Accountantskantoor Harte.
• Vertrouwenspersoon: Compliance officer (T.H. Wennekes of C.M. van der Werf-Harte).
• Bestuur: de Raad van Bestuur van Accountantskantoor Harte.
• Een Misstand: een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden met betrekking tot Accountantskantoor Harte en / of haar medewerkers, in verband met:
A. een (dreigend) strafbaar feit;
B. een (dreigende) schending van wet- of regelgeving;
C. een (dreiging) van bewust onjuist informeren;
D. een (dreigende) schending van binnen Accountantskantoor Harte geldende (gedrags-)regels of
E. (een dreiging van) het vernietigen of manipuleren van informatie over voornoemde feiten.

Artikel 2 Procedure

1. De Melder meldt een Misstand bij de Vertrouwenspersoon via e-mail aan d.wennekes@harteaccountants.nl of k.harte@harteaccountants.nl . De Melder kan gelijktijdig ook een melding doen aan zijn leidinggevende.
2. De Vertrouwenspersoon legt de melding vast en bevestigt binnen vijf werkdagen aan Melder dat de melding is ontvangen. De Vertrouwenspersoon stelt het Bestuur direct op de hoogte van de melding, tenzij de Misstand een lid van het Bestuur betreft (zie lid 5).
3. De Vertrouwenspersoon waarborgt te allen tijde de anonimiteit van de Melder, tenzij de Melder schriftelijk de Vertrouwenspersoon van deze verplichting ontheft.
4. Direct na ontvangst zal het Bestuur een onderzoek naar de Misstand (laten) starten.
5. Indien de Misstand een lid van het bestuur betreft zal de Vertrouwenspersoon zelf een onderzoek naar de Misstand (laten) starten.

Artikel 3 Termijnen

1. Binnen een periode van acht weken van het moment van registratie van de melding overeenkomstig artikel 2 lid 2, wordt de Vertrouwenspersoon door of namens het Bestuur schriftelijk op de hoogte gebracht van het standpunt van het Bestuur omtrent de Misstand evenals van de te nemen of reeds genomen maatregelen.
2. Indien het niet mogelijk is om het standpunt binnen de in het eerste lid genoemde termijn te geven, zal het Bestuur de Vertrouwenspersoon hiervan tijdig in kennis stellen en de termijn noemen waarin alsnog een standpunt zal worden gegeven.
3. In geval van artikel 2 lid 5 zal de Vertrouwenspersoon zelf een standpunt (laten) formuleren. 4. De Vertrouwenspersoon stelt de Melder direct van het standpunt op de hoogte.

Artikel 4 Rechtsbescherming

1. Het Bestuur (of de Vertrouwenspersoon) zorgt dat de Melder die te goeder trouw en volgens onderhavige regeling een melding van een Misstand heeft gedaan, op geen enkele wijze in zijn positie wordt benadeeld.
2. Indien een Melder de melding op andere wijze dan overeenkomstig onderhavige regeling heeft gedaan danwel rechtstreeks of via derden in de publiciteit brengt, kan hem dat mogelijk worden aangerekend.

Artikel 5 Werking en publicatie

1. Deze regeling treedt in werking per 1 januari 2009.
2. Deze regeling zal worden gepubliceerd op de website van Accountantskantoor Harte.